všeobecnejšie informácie
Terénna sociálna práca
Pozri tiež
Terénna sociálna práca s drogovo závislými