These are the search results for “Prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody ” which is a synonym for your search term “"pomoc prepusteným delikventom"”

Pozri tiež
Postpenitenciárna starostlivosť
Starostlivosť o väzňov