Tiráž v zmysle § 24, ods. 3 Zákona o masmédiách

Majiteľ a vydavateľ: Mesto Viedeň
Adresa: 1082 Wien, Rathaus
DVR: 0000191

Za obsah zodpovedá: Erstberatung vo fonde Soziales Wien
Vedúci: Hans Werner
Adresa: 1030 Wien, Guglgasse 7-9
E-mail: sozialinfo@fsw.at, Tel. č. 01/4000/8800
DVR: 1070053

Poskytovanie informácií v zmysle § 25, ods. 4 Zákona o masmédiách

Všeobecné zásady

Webový portál sozialinfo.wien.at obsahuje informácie o sociálnych službách a zariadeniach vo Viedni a v tomto kontexte sa usiluje o dosahovanie maximálnej aktuálnosti. Všetky údaje nachádzajúce sa na tomto portáli slúžia výlučne na informačné účely.

Zodpovednosť za obsah

Webový portál sozialinfo.wien.at prevádzkuje SozialRuf Wien na základe poverenia mesta Viedeň. Informácie, ktoré sa na tomto portáli nachádzajú, nie sú garantovanými údajmi. Uchovávajú sa v takom stave, aby boli čo najzrozumiteľnejšie. SozialRuf Wien in Fonds Soziales Wien si vyhradzuje právo vykonávať v týchto údajoch zmeny, a to kedykoľvek a bez upozornenia.

Autorské práva

Grafický dizajn ako aj jednotlivé prvky, napr. logá, fotografie, znaky a pod., sú chránené autorskými právami.

Obmedzená zodpovednosť

Obsah a technické služby zverejňované na webovom portáli sozialinfo.wien.at sa starostlivo skúmajú a dôkladne programujú. Avšak ani SozialRuf Wien vo Fonde Sociálna Viedeň ani mesto Viedeň ani počítačové centrum nemôžu zaručiť ich úplnú správnosť. Všetky informácie sa preto poskytujú bez záruky. Vydavateľ sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za prípadné škody spôsobené obsahom alebo službami zverejnenými na portáli sozialinfo.wien.at. Takisto nezodpovedá za nijaké priame, nepriame, náhodné alebo následné škody spôsobené vaším prístupom na webový portál sozialinfo.wien.at alebo jeho využitím alebo akýmkoľvek spôsbom pripojenia sa k nemu, a to vrátane, avšak nie len, akýchkoľvek strát údajov alebo ich poškodenia v dôsledku pôsobenia vírusov na vaše výpočtové zariadenie(a) alebo v dôsledku vášho spoliehania sa na hodnovernosť informácií získaných z portálu sozialinfo.wien.at.

Odkazy a prepojenia

Webový portál sozialinfo.wien.at obsahuje hypertextové odkazy na ďalšie internetové lokality, ktoré sú od tohto portálu absolútne nezávislé. SozialRuf Wien vo fonde Soziales Wien za takéto lokality nijako nezodpovedá, a to obzlášť nie za ich obsah alebo za presnosť, úplnosť či hodnovernosť informácií na takýchto lokalitách zverejňovaných. Prístup na akékoľvek ďalšie internetové lokality, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy uvádzané na portáli sozialinfo.wien.at, sa uskutočňuje na vaše vlastné riziko. SozialRuf Wien in Fonds Soziales Wien vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za informácie na nich zverejnené ako aj za prípadné následky, ktoré by z nich vyplynuli.

Dizajn, programovanie a bezbariérový prístup

Weberhofer GmbH
Telefón: 01/54544210
Adaresa: 1080 Wien, Blindengasse 52/3
www.weberhofer.at

E-Mail: office@weberhofer.atoffice@weberhofer.at