všeobecnejšie informácie
Násilie v domácnosti
špeciálne informácie
Obťažovanie a prenasledovanie - svojpomoc
Pozri tiež
Mediácia
Pracovné právo
Pracovné súdy
Psychický teror
Rovnocenné zaobchádzanie
Sexuálne obťažovanie na pracoviskách