všeobecnejšie informácie
Terénna sociálna práca
Pozri tiež
Núdzové ubytovanie pre bezdomovcov
Terénna sociálna práca s mladistvými
Závislosť od drog