Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität Wien

Téléphone: 01-401 60-65500

Fax: 01-401 60-965599

E-mail: virologie@meduniwien.ac.at

Site web:

Heures d'ouverture

Ordination Montag-Mittwoch 14-15 Uhr, Donnerstag 16.30-17.30 Uhr

Description

Virologische Untersuchungen (Virusdiagnostik), FSME-Schutzimpfung
Topics
Méningite