in Gründung: Selbsthilfegruppe Borreliose und Autoimmunerkrankungen

mobil: 0699 / 107 479 73

e-mail: grazyna.balog@outlook.com (grazyna.balog@outlook.com)

pracovní doby

Regelmäßige Gruppentreffen
Anmeldungerbeten

popis

Kontaktperson: Frau Grazyna Balog
Information und Beratung
Gruppentreffen
Topics
svépomocné skupiny různého zaměření